26/05/2020
Tüm ilanlar

HİZMET ARACI KİRALAMA HİZMETİ ALIMI İHALE İLANI

DOĞU MARMARA KALKİNMA AJANSI

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı "2 (İki) Adet Araç Kiralama Hizmeti Alımı İşi İhalesi" açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1- İdarenin

a)Adresi: Yenişehir Mh. Demokrasi Bulvarı No:72/A İzmit KOCAELI

b)Telefon ve faks numarası: 0262 332 01 44 (Tel) 0262 332 01 45 (Faks)

c)Elektronik posta adresi: info@marka.org.tr

d)İnternet Adresi: www.marka.org.tr

2-İhale Konusu işin

a)Niteliği,türü miktarı: "2 (İki) Adet Hizmet Aracı Kiralama Hizmeti Alımı İşi İhalesi" DoğuMarmara Kalkınma Ajansı hizmetlerinin daha verimli ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansının konumuna yakışır şekilde yürütülebilmesi için Genel Sekreterlik emrinde çalıştırılmak üzere 2 (İki) adet sürücüsüz hizmet aracı kiralama işidir.

b)Hizmetin Yapılacağı yer:Türkiye Geneli

c)İşe başlama tarihi: Sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren ajansın belirlediği gün ve yerde işe başlanacaktır.

d)İşin süresi:17.01.2014 tarihinde başlayacak 31.12.2015 tarihinde sona erecektir. (713 Gün)

3-İhalenin

a)Usulü: Herkese Açık İhale Usulü 5449 — 10. Madde

b)Yapılacağı yer: Yenişehir Mh. Demokrasi Bulvarı No:72/A İzmit KOCAELI

c)Tarihi ve saati: 23.12.2013 saat:10:30

4.-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1 Mevzuat' gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve /veya Sanayi Odası Belgesi yada Esnaf ve Sanatkarlar Odası Belgesi. 4.1.1.1 Gerçek kişi olması halinde,ilk ilan ya da ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış,ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.1.2-Tüzel kişi olması halinde,ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından,ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış,tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.2 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri

4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde,noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde,ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları,üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde,bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3 Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen birim fiyat teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetveli. 4.1.4 ihale konusu işin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.5 Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen % 70 oranında iş deneyim belgesi.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.İhaleye sadece yerli istekliler katılacaktır.

7.ihale dokümanlarının görülmesi ve satın alınması:

ihale dokümanı, idarenin idaresinde görülebilir ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansının T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Kocaeli Şubesindeki TR760001000163529870925001 IBAN numaralı banka hesabına 100.00 TL yatırmak suretiyle Yenişehir Mh. Demokrasi Bulvarı No:72/A İzmit KOCAELİ adresinden satın alınabilir.

7.1 ihaleye teklif verecek olanların ihale dokumanın' satın almaları zorunludur.

8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yenişehir Mh. Demokrasi Bulvarı No:721A İzmit KOCAELİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada yaşanacak gecikmelerden ajans sorumlu değildir.

9.İstekliler tekliflerini, birim fiyat bedeli üzerinden verecek olup, ihale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle Birim Fiyat Hizmet Sözleşmesi imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günü olmalıdır.

11.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12.Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, 2886 sayılı devlet ihale kanunu ile 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu hükümlerine tabi olmadığından, mal ve hizmet alımı ile yapımı ile yapım işlerine ilişkin işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediğinde kısmen veya tamamen vermekte serbesttir.

13.Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, 5449 sayılı Kanuna göre damga vergisinden muaftır.

Dr. Fatih AKBULUT Genel Sekreter