09/07/2020
Tüm ilanlar

TAŞIT KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-BOLU DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TAŞIT KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-BOLU DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Taşıt Kiralama Hizmeti hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir, ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2014/1186

1-İdarenin

a) Adresi : Karamanlı Mah. Hastane Cad. No:2/A 14100 BOLU MERKEZ/BOLU

b) Telefon ve faks numarası : 3742153740 - 3742159231

c) Elektronik Posta Adresi : boluisl@ogm.gov.tr

ç)İhale dokümanının : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

görülebileceği internet adresi

2-İhale konusu hizmetin

a)Niteliği, türü ve miktarı: 1 Adet 4+1 Yolcu Kapasiteli Binek Taşıt : Ayrıntılıbilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir

b)Yapılacağı yer: Bolu Orman Bölge Müdürlüğü sınırları dahili ile yetkili makamlarca resmi görevlendirmelerde Bölge dışı ormancılık hizmetleri

c)Süresi: İşe başlama tarihi 27.01.2014, işin bitiş tarihi 31.12.2014

3-İhalenin

a) Yapılacağı yer: Bolu Orman işletme Müdürlüğü Karamanlı Mah. Hastane Cad. No:2/A 14100 Merkez/BOLU

b) Tarihi ve saati: 17.01.2014 - 10:00

4, İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler île yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler;

4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1.Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3.Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5.İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı ait yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6.Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.İş deneyim belgeleri:

Son beş ysl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.3.2.Kalite ve standarda ilişkin belgeler;

İstekliler, ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış ISO 9001:2008 standardına göre kalite yönetim sistem belgesini vereceklerdir. İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.

Kalite yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusa! akreditasyon kumrularınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur, Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgenin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir,

İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir,

4,4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler;

4.4.1.

Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Özel Kurumlarca düzenlenmiş Araç Kiralama Hizmeti Alımı işleri benzer iş olarak değerlendirilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir,

6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir,

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması;

7.1. ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bolu Orman İşletme Müdürlüğü Ambar Ayniyat Servisi Karamanlı Mah. Hastane Cad.No:2/A 14100 Merkez/BOLU adresinden satın alınabilir.

7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kaçlar Bolu Orman İşletme Müdürlüğü Ambar Ayniyat Servisi Karamanlı Mah. Hastane Cad. No:2/A 14100 Merkez/BOLU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9.İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. BASIN: 6