24/09/2021

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Bölüm 1 Giriş

Selman DOĞAN A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

10 Mayıs 2015

İşçi sağlığı ve iş güvenliği kavramında zaman içinde iki yönde gelişme görülmüştür.

Birincisi, işçi sağlığı kavramının sadece işçi niteliği ile sınırlı olmaktan çıkmış olmasıdır, bu gelişme ile sağlık bütün çalışanları ilgilendiren bir konu haline gelmektedir.

İkinci gelişme ise, işçi sağlığı ve iş güvenliği kavramının sadece işyeri ile sınırlı olmaktan çıkıp çevreyi de dikkate alır bir gelişme göstermiş olmasıdır. Özellikle yaşam çevresinin de işçinin korunmasında gerekli olduğu ileri sürülmüş ve çevrenin korunması, sağlıklı bir konutta yaşama hakkı, beslenme ve ulaşım emniyeti ilk yardım ve sosyal güvenlik vb. konular İSG kavramıyla ilişkilendirilmeye başlanmıştır. Ayrıca, sadece işçinin değil işin sağlığından da bahsedilmeye başlanmış, diğer kavramlar dar kapsamlı görülerek, "İş Sağlığı ve Güvenliği" (İSG) kavramı kabul görmüştür.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun amacı; işyerlerinde işsağlığıve güvenliğinin sağlanmasıve mevcut sağlık ve güvenlikşartlarının iyileştirilmesi için işveren veçalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.

Bu Kanun; kamu veözel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine,çırak ve stajyerler de dâhil olmaküzere tümçalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır.

Ancak aşağıda belirtilen faaliyetler ve kişiler hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz:

a) Fabrika, bakım merkezi, dikimevi ve benzeri işyerlerindekiler hariçTürk SilahlıKuvvetleri, genel kolluk kuvvetleri ve Milliİstihbarat TeşkilatıMüsteşarlığının faaliyetleri.

b) Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri.

c) Ev hizmetleri.

ç)Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmetüretimi yapanlar.

d) Hükümlüve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında, iyileştirme kapsamında yapılaniş yurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetleri.

- Bakanlık:Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

-Çalışan: Kendiözel kanunlarındaki statülerine bakılmaksızın kamu veyaözel işyerlerinde istihdam edilen gerçek kişiyi,

-Çalışan temsilcisi:İşsağlığıve güvenliği ile ilgiliçalışmalara katılma,çalışmalarıizleme, tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konulardaçalışanlarıtemsil etmeye yetkiliçalışanı,

- Destek elemanı: Asli görevinin yanında işsağlığıve güvenliği ile ilgiliönleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konulardaözel olarak görevlendirilmişuygun donanım ve yeterli eğitime sahip kişiyi,

-Eğitim kurumu:İşgüvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin eğitimlerini vermeküzere Bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşlarını,üniversiteleri ve Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından kurulan müesseseleri,

- Genççalışan:Onbeşyaşınıbitirmişancakonsekizyaşınıdoldurmamışçalışanı,

-İşgüvenliği uzmanı:İşsağlığıve güvenliği alanında görev yapmaküzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığıbelgesine sahip mühendis, mimar veya teknik elemanı,

-İşkazası:İşyerinde veya işin yürütümünedeniyle meydana gelen,ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünüruhen ya da bedenenözre uğratan olayı,

-İşveren:Çalışan istihdam eden gerçek veya tüzel kişi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşları,

-İşyeri: Mal veya hizmetüretmek amacıyla maddi olan ve olmayan unsurlar ileçalışanın birlikteörgütlendiği, işverenin işyerindeürettiği mal veya hizmet ile nitelik yönünden bağlılığıbulunan ve aynıyönetim altındaörgütlenen işyerine bağlıyerler ile dinlenme,çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden ve mesleki eğitim yerleri ve avlu gibi diğer eklentiler ve araçlarıda içeren organizasyonu,

-İşyeri hekimi:İşsağlığıve güvenliği alanında görev yapmaküzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, işyeri hekimliği belgesine sahip hekimi,

-İşyeri sağlık ve güvenlik birimi:İşyerinde işsağlığıve güvenliği hizmetlerini yürütmeküzere kurulan, gerekli donanım ve personele sahip olan birimi,

- Konsey: UlusalİşSağlığıve Güvenliği Konseyini,

- Kurul:İşsağlığıve güvenliği kurulunu,

- Meslek hastalığı: Mesleki riskleremaruziyetsonucu ortayaçıkan hastalığı,

- Ortak sağlık ve güvenlik birimi: Kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri ile Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösterenşirketler tarafından, işyerlerine işsağlığıve güvenliği hizmetlerini sunmaküzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen birimi,

-Önleme:İşyerinde yürütülen işlerin bütün safhalarında işsağlığıve güvenliği ile ilgili riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için planlanan ve alınan tedbirlerin tümünü,

- Risk: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlısonuçmeydana gelme ihtimalini,

- Risk değerlendirmesi:İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılmasıamacıyla yapılmasıgerekliçalışmaları,

- Tehlike:İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek,çalışanıveya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar

- Tehlike sınıfı:İşsağlığıve güvenliği açısından, yapılan işinözelliği, işin her safhasında kullanılan veya ortaya çıkan maddeler, işekipmanı,üretim yöntem veşekilleri,çalışma ortam veşartlarıile ilgili diğer hususlar dikkate alınarak işyeri için belirlenen tehlike grubunu,

- Teknik eleman: Tekniköğretmen, fizikçi ve kimyager unvanına sahip olanlar ileüniversitelerin işsağlığıve güvenliği programımezunlarını,

-İşyeri hemşiresi:25/2/1954tarihli ve 6283 sayılıHemşirelik Kanununa göre hemşirelik mesleğini icra etmeye yetkili, işsağlığıve güvenliği alanında görev yapmaküzere Bakanlıkça yetkilendirilmişişyeri hemşireliği belgesine sahip hemşire/sağlık memurunu,

ifadeeder.

-İşveren adına hareket eden, işin ve işyerinin yönetiminde görev alan işveren vekilleri, bu Kanunun uygulanmasıbakımından işveren sayılır.

İş Sağlığı ve Güvenliği kavramı, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği kavramından farklı olarak, tehlikelerin önlenmesinin yanında risklerin öngörülmesi, değerlendirilmesi ve bu riskleri tamamen ortadan kaldırabilmek ya da zararlarını en aza indirebilmek için yapılacak çalışmaları da içermektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği; henüz bir tehlike oluşmamış, işletmede bir arıza oluşmamışken bile işletmede oluşabilecek tehlikelerin ve risklerin öngörülerek bunların kabul edilebilir olup olmadığına karar verme çalışmalarını da beraberinde getirmektedir, yani yeni kavramla eski "reaktif" yaklaşımlar yerini "proaktif" yaklaşımlara bırakmıştır.

Dünya sağlık örgütü WHO ve Uluslarası Çalışma Örgütü, ILO, İSG tanımını daha da genişleterek, İSG'yi sadece işyerlerinde tehlikelere karşı alınması gereken tedbirler ile ve işyerleri ile sınırlandırmamış; İSG üzerinde etkili olabilecek dışsal faktörleri de konunun kapsamı içine almıştır.

Böylece İSG'nin, sadece çalışanları ilgilendiren bir unsur olmakla kalmayıp, çalışanların ailelerini, işyerinin içinde bulunduğu doğal ve sosyal çevreyi ve giderek tüm toplumu ilgilendiren bir konu olduğu vurgulanmaktadır.

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun!

Yorum yazın

İsim (Gerekli)
Yorumunuz (Gerekli)
 

Sayfada yer alan yorumlar kişiye ait görüşlerdir. Yapılan yorumlardan sitemiz hiçbir şekilde sorumlu değildir.

Yazarın diğer yazıları