24/09/2021

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu-Bölüm 2 Kanun İçerikleri ve Son halleri

Selman DOĞAN A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

20 Mayıs 2015

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 20 Haziran 2012 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilerek 22.06.2012 tarihinde Cumhurbaşkanlığı onayına sunulmuş ve 30 Haziran 2012 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Kanunun uygulaması açısından 6 aylık 1,2 yıllık ve 4 yıllık geçiş süreleri öngörülmüştür. Madde 38 son halidir. Aşağıda verilmiştir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun Amacı: İş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.
Bu Kanun Hükümleri Kamu ve Özel İş yerlerindeki:
İşveren

İşveren Vekili

Çalışan

Çırak ve stajyerleri de kapsamaktadır.

Hangi Madde Hangi Tarihte Yürürlüğe Girecek?
6331 Sayılı Kanununda değişiklikler MADDE 38 – (1) Bu Kanunun;

a) (Değişik: 12/7/2013-6495/56 md.) 6 ve 7 nci maddeleri;

1) 4857 sayılı İş Kanununun mülga 81 inci maddesi kapsamında çalışanlar hariç kamu kurumları ile 50'den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/7/2016 tarihinde,

2) 50'den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/1/2014 tarihinde,

3) Diğer işyerleri için yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra,

b) 9, 31, 33, 34, 35, 36 ve 38 inci maddeleri ile geçici 4, geçici 5, geçici 6, geçici 7 ve geçici 8 inci maddeleri yayımı tarihinde,

c) Diğer maddeleri yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra, yürürlüğe girer.


1- İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri
2- İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi
3- İşverenlerin, İş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırma ya da hizmet alma yükümlülükleri aşağıdaki tarihlerde başlayacaktır. Çok tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri 2.madde de yer aldığı gibi 01.01.2014 tarihi itibariyle 1 çalışanı da olsa İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi hizmeti almak zorundadır. Aykırılık halinde aylık ayrı ayrı;

26/1-b

6/1-a İş güvenliği uzmanı çalıştırmamak.

6.167

Türk Lirası / her ay (Aykırılığın devamı halinde)

6/1-a İşyeri hekimi çalıştırmamak.

6.167

Türk Lirası / her ay (Aykırılığın devamı halinde)

6/1-a On ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli çalıştırmamak.

3.083

Türk Lirası / her ay (Aykırılığın devamı halinde)


ceza uygulanması söz konusudur. 10 çalışandan fazla ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işletmeler Diğer Sağlık personeli hizmetini almak zorundadır.


Kanunun En Belirgin Özellikleri

 1. Risk Değerlendirmesi
 2. Çalışanların Katılımı
 3. Uzman Katkısı Sağlanması
 4. Çalışanların Bilgilendirilmesi
 5. Çalışanların Eğitilmesi
 6. Koruma ve Önleme Anlayışı'nı ihtiva etmesidir.

İşverenlerin Yükümlülükleri

 1. İş yerinde:
 • İş güvenliği uzmanı,
 • İş yeri hekimi,
 • Diğer sağlık personeli çalıştırmak ya da bunları ortak sağlık biriminde hizmet alımı yolu ile temin etmek.

İş yerinde risk değerlendirmesi yapmak ve sonuçlarına göre ilgili tedbirleri almak.(kanun yürürlüğe girmesinden itibaren 6 ay sonra. 30.12.2012'den itibaren) (I) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Risk değerlendirmesi yapılırken aşağıdaki hususlar dikkate alınır:
a) Belirli risklerden etkilenecek çalışanların durumu.
b) Kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal madde ve müstahzarların seçimi.
c) İş yerinin tertip ve düzeni.
ç) Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar
ile kadın çalışanların durumu.

(II) İşveren, yapılacak risk değerlendirmesi sonucu alınacak iş sağlığı ve güvenliği
Tedbirleri ile kullanılması gereken koruyucu donanım veya ekipmanı belirler.

(III) İş yerinde uygulanacak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri, çalışma şekilleri ve üretim yöntemleri; çalışanların sağlık ve güvenlik yönünden korunma düzeyini yükseltecek ve iş yerinin idari yapılanmasının her kademesinde uygulanabilir nitelikte olmalıdır.

(IV) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlar.

 1. Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, işçilerin mesleki eğitim almalarını sağlanmak.
 2. İşverenin, mesleki eğitim almayan işçiyi çalıştırmaması.
 3. Bu kanunda ve iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tüzük ve yönetmeliklerde yer alan hükümleri iş yerindeki çıraklara ve stajyerlere de uygulamak.
 4. İş yerinde alınan tedbirlere uyulup uyulmadığını kontrol etmek
 5. Çalışanların işe uygunluğunu göz önünde bulundurmak.
 6. Çalışanlar için hayati tehlike arz eden yerlere izinsiz girişleri engellemek.

İşverenin yükümlülükleri özetle, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için her türlü önlemi almak, her türlü araç ve gereci noksansız bulundurmak, işçilere mesleki riskler, dikkat edilecek kurallar ve yasal yükümlülükler konusunda eğitim vermek, işçilerin kurallara uyup uymadığını denetlemektir. İşçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdürler.
Ayrıca işverenin dışarıdan hizmet alması işverenin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. İş sağlığı ve güvenliği için yapılan masraflar işçilere hiçbir şekilde yansıtılamaz.

Bu nedenle kanunun iş yeriniz açısından hangi tarihte yürürlüğe gireceğinin belirlenmesi için:

 • Risk değerlendirmesinin bir an önce yapılması ve
 • Çalışan sayısının tespiti büyük önem arz etmektedir.
 • Yaptırmamanın cezası;

26/1-ç

10/1 Risk değerlendirmesi yapmamak veya yaptırmamak.

3.700

Türk Lirası

5.550

Türk Lirası / her ay (Aykırılığın devamı halinde)

Devamı bir sonraki yazıda…

Sorularınız İçin: selmandoganigu@gmail.com

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun!

Yorum yazın

İsim (Gerekli)
Yorumunuz (Gerekli)
 

Sayfada yer alan yorumlar kişiye ait görüşlerdir. Yapılan yorumlardan sitemiz hiçbir şekilde sorumlu değildir.

Yazarın diğer yazıları