22/09/2023

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu-Bölüm 3 Kanun İçerikleri ve Son halleri

Selman DOĞAN A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

31 Mayıs 2015

Risk Değerlendirmesi Nedir?

Risk değerlendirmesi: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalardır.


Kanuna göre mevcut risk değerlendirmesine ek olarak; iş sağlığı ve güvenliği yönünden;

  • Az tehlikeli,
  • Tehlikeli,
  • Çok tehlikeli

Olmak üzere iş yerlerinin risk değerlendirmesinin yapılması gerekmektedir. Tehlike sınıfları, İş Sağlığı Ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi Tebliği ne göre tespit edilecektir. Altta verilen linke giderek sizlerde firmanızın tehlike sınıfını öğrenebilirsiniz;
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.16909&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=

Ve sayfada altta yer alan "EK-1 İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi" ni bilgisayarınıza indirerek bakabilirsiniz.

Öncelikli olarak da bilmeniz gereken firmanızın sgk sicil numarası ne anlama gelmekte;

Örnek;

2.4711. 01. 01. 1001010. 014. 00. 82.000

a. b. c. ç. d. e. f. g. = Bize lazım olan b ve c no'ları yani nace kodu ; 47.11.01'dir: Bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret (belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret) Az Tehlikeli

SSİY 28.Maddesinde konu tanımlanmıştır.

1)5510 sayılı Kanunun 4 -1 (a) bendi gereğince sigortalı çalıştırılan işyerine; SGK'ca‘Mahiyet kodu', ‘İşkolu kodu', ‘Ünite kodu', ‘Sıra numarası', ‘İl kodu', ‘İlçe kodu' ve ‘Kontrol numarası'nı ihtiva eden bir işyeri sicil numarası verilir ve bu numara işverene tebliğ edilir.

a) Mahiyet kodu; yapılan işin özel veya kamu sektörüne ait daimi veya geçici olduğunu belirtmeye yönelik olup tek hane rakamdan ibarettir. ‘1' rakamı kamu sektörüne ait devamlı işyerlerini, ‘2' rakamı özel sektöre ait devamlı işyerlerini, ‘3' rakamı kamu sektörüne ait geçici işyerlerini, ‘4' rakamı özel sektöre ait geçici işyerlerini ifade eder. Örnekte "2"

b) İşkolu kodu; yapılan işin Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesine göre hangi iş koluna girdiğini belirtmeye yönelik olup dört hane rakamdan ibarettir. Örnekte "4711"

c) Ünite kodu; işyerinin işlem gördüğü üniteyi belirtmeye yönelik olup iki hane rakamdan ibarettir. Örnekte "01"

ç) Sıra numarası; her işyerine ilgili ünite tarafından iller itibarıyla ve sıra takip etmek suretiyle verilen bir numara olup yedi hane rakamdan ibarettir. Örnekte "1001010"

d) İl kodu; işyerinin hangi ilde olduğunu belirtmeye yönelik olup il trafik kod numarasından ibarettir."014"

e) İlçe kodu; işyerinin hangi ilçede olduğunu belirtmeye yönelik olup iki hane rakamdan ibarettir."00"

f) Kontrol numarası; işyeri sicil numarasının doğru kullanılmasını sağlamaya yönelik olup iki hane rakamdan ibarettir."82"

g-) Alt İşveren Numarası: "000" ise Ana İşvereni, "001" Birinci Alt işveren, "002" İkinci Alt İşveren


Risk Değerlendirmesinin Diğer Hukuki Dayanağı
4857 sayılı İş Kanunu Madde 77:

* İşverenler iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak

* İşçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdürler. Ayrıca, işverenler iş yerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek, işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek zorundadırlar.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 9:

a) İşveren;

* İş yerinde risklerden özel olarak etkilenebilecek işçi gruplarının durumunu da kapsayacak şekilde sağlık ve güvenlik yönünden risk değerlendirmesi yapar.

* Risk değerlendirmesi sonucuna göre, alınması gereken koruyucu önlemlere ve kullanılması gereken koruyucu ekipmana karar verir.

Risk Analizinin Amaçları
Risk analizi yapılmasının amaçları:

Risk odaklarını bulmak,

Bunları değerlendirmek,

Önlemleri belirlemek,

a-)Önlemlerin sırasını belirlemek, Yapılabilecek tasarrufu belirlemek,

b-)Doğabilecek masrafları belirlemek,

c-)Güvenlikten ödün vermeden işletme için en ekonomik yöntemi belirlemek,

d-)Önlemlerin gerçekleşmesini sağlamak, -- amaca ulaşılıp ulaşılmadığını saptamak,

e-)Bir riski önlerken başka bir riske yol açmamak

İşveren yükümlülüğü; Tehlike sınıfı ve çalışan sayısına bakılmaksızın tüm iş yerleri 30.12.2012 tarihinden itibaren risk değerlemesi yapmakla yükümlüdür.
(1) İşveren; çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama, sürdürme ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.

(2) Risk değerlendirmesinin gerçekleştirilmiş olması; işverenin, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

(3) İşveren, risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişilere risk değerlendirmesi ile ilgili ihtiyaç duydukları her türlü bilgi ve belgeyi temin eder.

Risk değerlendirmesi, işverenin oluşturduğu bir ekip tarafından gerçekleştirilir. Risk değerlendirmesi ekibi aşağıdakilerden oluşur.

a) İşveren veya işveren vekili.

b) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri.

c) İşyerindeki çalışan temsilcileri.

ç) İşyerindeki destek elemanları.

d) İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar.

(2) İşveren, ihtiyaç duyulduğunda bu ekibe destek olmak üzere işyeri dışındaki kişi ve kuruluşlardan hizmet alabilir.

(3) Risk değerlendirmesi çalışmalarının koordinasyonu işveren veya işveren tarafından ekip içinden görevlendirilen bir kişi tarafından da sağlanabilir.

(4) İşveren, risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişilerin görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılar, görevlerini yürütmeleri sebebiyle hak ve yetkilerini kısıtlayamaz.

(5) Risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişiler işveren tarafından sağlanan bilgi ve belgeleri korur ve gizli tutar.


Risklerden Korunma İlkeleri

Risklerden kaçınmak

*Kaçınılması mümkün olmayan riskleri analiz etmek.

*Risklerle kaynağında mücadele etmek.

*İş yerinin tasarımı, iş ekipmanları, çalışma şekli ve üretim metodu seçiminde özen göstermek

*tekdüze çalışma ve üretim temposunun etkilerini aza indirmek.

Risk değerlendirmesinin yenilenmesi

(1) Yapılmış olan risk değerlendirmesi; tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en geç iki, dört ve altı yılda bir yenilenir.

(2) Aşağıda belirtilen durumlarda ortaya çıkabilecek yeni risklerin, işyerinin tamamını veya bir bölümünü etkiliyor olması göz önünde bulundurularak risk değerlendirmesi tamamen veya kısmen yenilenir;

a) İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması.

b) İşyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklikler meydana gelmesi.

c) Üretim yönteminde değişiklikler olması.

ç) İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi.

d) Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması.

e) Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre gerekli görülmesi.

f) İşyeri dışından kaynaklanan ve işyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya çıkması.

Risk değerlendirmesi dokümanının sayfaları numaralandırılarak; gerçekleştiren kişiler tarafından her sayfası paraflanıp, son sayfası imzalanır ve işyerinde saklanır.


a) Az Tehlikeli İşler : Risk Analizi Geçerlilik süresi 6 yıl

b) Tehlikeli İşler : Risk Analizi Geçerlilik süresi 4 yıl
c) Çok Tehlikeli İşler : Risk Analizi Geçerlilik süresi 2 yıl


İşveren İş Sağlığı ve Güvenliğini Nasıl Sağlayacak?
İşveren ya kısmi zamanlı-bireysel;

İş Güvenliği uzmanı

İşyeri hekimi

Diğer Sağlık Personeli İstihdam edecek.

ya da Ortak Sağlık Güvenlik Biriminden (OSGB) bu hizmeti satın alacak.
Bolu'da faaliyet gösteren sekiz OSGB bulunmaktadır.

Bir Sonraki Yazı: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI, İŞYERİ HEKİMİ, DİĞER SAĞLIK PERSONELİ KİMDİR?

SORULARINIZ İÇİN: selmandoganigu@gmail.com

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun!

Yorum yazın

İsim (Gerekli)
Yorumunuz (Gerekli)
 

Sayfada yer alan yorumlar kişiye ait görüşlerdir. Yapılan yorumlardan sitemiz hiçbir şekilde sorumlu değildir.

Yazarın diğer yazıları