24/09/2021

2016 İŞ GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

Selman DOĞAN A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

15 Aralık 2015

2016 Yeni yıl ile birlikte, ülkemizde yeni değişiklikler uygulamaya geçecek. Ehliyetler değişecek, yeni asgari ücret yürürlüğe girecek, kıdem tazminatı ile ilgili çalışmalar yapılacak, Avrupa Birliği ile yeni fasılların çalışmaları başlayacak vb. gibi…

İş Güvenliği konusunda ise aşağıda belirteceğim hususlar ve kamu kurumları ile az tehlikeli (ofis vb.) gibi işletmelerinde yükümlülükleri artacak.

Öncelikle işverenlerin yapması gereken, İşyerlerinin Tehlike Sınıfını belirlemek.

Önce 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 83 üncü maddesine göre belirlenen kısa vadeli sigorta kolları prim tarifesini dikkate alarak tehlike sınıfınızın ne olduğunu, sonra işyerinizde yapılan asıl işi dikkate alarak bunun doğru olup olmadığını tespit ediniz.

İşyeriniz Çok Tehlikeli ve Tehlikeli işler kapsamında ise ya da,

İşyeriniz Az Tehlikeli İşler kapsamında ancak çalışan sayınız 50'nin üstünde ise 6331 Sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu ile tüm yükümlülükleriniz başlamış demektir.

Eğer işyeriniz Az Tehlikeli İşler kapsamında, fakat çalışan sayınız 50'nin altında ise kanunun 6. Maddesi hariç yükümlülüğünüz başlamış ancak bu madde ile yükümlülüğünüzün 1 Temmuz 2016 tarihinde başlayacağını dikkate almalısınız. ( 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 9 – Tehlike sınıfının belirlenmesi )

İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı bulundurma zorunluluğu

Eğer işyeriniz Az Tehlikeli İşler kapsamında, fakat çalışan sayınız 50'nin altında ise kanunun 6. Maddesi ile ilgili yükümlülüğünüz 1 Temmuz 2016 tarihinde başlayacaktır. Diğer yükümlülüklerinizle ilgili size kimin yardımcı olacağına karar verin.

İşyeriniz az tehlikeli sınıfta ve çalışan sayınız 50'nin altında olması sebebi ile 1 Temmuz 2016 tarihine kadar zorunluluğunuz olmasa dahi kanunun diğer maddeleri ile ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş tecrübe sahibi bir Ortak Sağlık Güvenlik Birimi ile anlaşın. Detaylar için arayınız. ( 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 6 – İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri )

Kamu tarafından yapılan teftişlerde sizden aşağıdaki bilgilerin çalışmaları istenebilir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından yapılacak teftişlerde aşağıdaki konularda bilgi ve belgeler istenebilir. Bu konularda eksikler tespit etmeleri halinde idari para cezaları uygulayabilirler.

-Çalışanlarınızın işe giriş ve aralıklı sağlık muayene raporları

-Çalışanlarınızın iş sağlığı güvenliği eğitim belgeleri

- Risk değerlendirme raporu

-Acil durum planı

-Tahliye planı

-Sağlık güvenlik planı

-İSG talimatları

-Çalışanlarınızın diplomaları, ehliyetleri, sertifikaları, ustalık belgeleri,

-Personel özlük dosyaları,

-Makinaların, tesisatların muayeneleri ve sicil kartları

- Kimyasal maddelerin malzeme güvenlik bilgi formları

-Sağlık güvenlik uyarı İşaretleri

-İşyerinde asılı olması gereken belgeler

İşletmeler, firmanız için İş Sağlığı ve Güvenliği politikanızı oluşturunuz.

İş sağlığı güvenliği ile ilgili amaçlarınızı, hedeflerinizi, kapsamını içeren işyerinizde yapılan işleri dikkate alarak bir politika oluşturun.

Firmanız için İş Sağlığı ve Güvenliği politikanızı oluşturarak uygulamaya başlayınız.

İş sağlığı güvenliği ile ilgili amaçlarınızı, hedeflerinizi, kapsamını içeren işyerinizde yapılan işleri dikkate alarak bir politika yazın. Firmanızda oluşabilecek riskleri belirleyin ve çözüm üretiniz.

Çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama, sürdürme ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapın veya yaptırın. Büyük kaza önleme politika belgesi veya güvenlik raporu sizin için gerekli mi, araştırın. ( 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 10 – Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma / Madde 13 – Büyük kaza önleme politika belgesi veya güvenlik raporu hazırlanması gereken işyerlerinde risk değerlendirmesi / İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği -Resmi Gazete Tarih ve Sayısı : 29.12.2012 – 28512 )

İşyerinizde çalışan işçilerinize işinizin güvenliği ve tehlikeleri konusunda yapılacak iyileştirmeleri mutlaka danışınız. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aşağıdaki konularda;

-Yeni teknolojilerin uygulanması, seçilecek iş ekipmanı, çalışma ortamı ve şartlarının çalışanların sağlık ve güvenliğine etkisi konularında görüşleri,

-İşyerinden görevlendirilecek veya işyeri dışından hizmet alınacak işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer personel ile ilk yardım, yangınla mücadele ve tahliye işleri için kişilerin görevlendirilmesinde,

-Risk değerlendirmesi çalışmalarında, alınması gereken koruyucu ve önleyici tedbirlerin ve kullanılması gereken koruyucu donanım ve ekipmanın belirlenmesinde,

-Sağlık ve güvenlik risklerinin önlenmesi ve koruyucu hizmetlerin yürütülmesinde,

- Çalışanların bilgilendirilmesi ve çalışanlara verilecek eğitimin planlanmasında

çalışanların görüşlerini alın, teklif getirme hakkı tanıyın ve bu konulardaki görüşmelerde yer almalarını ve katılımlarını sağlayınız.

( 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 18 – Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması )

Çalışanlarınızın arasından mutlaka Çalışan Temsilcisini belirleyiniz.

Şirketinizin değişik bölümlerindeki riskleri ve çalışan sayılarını göz önünde bulundurarak dengeli dağılıma özen göstermek kaydıyla, çalışanlar arasında yapılacak seçimle veya seçimle belirlenme imkanı yoksa atama yoluyla, kanunda belirtilen sayılarda çalışan temsilcisini görevlendirin. Detaylar için arayınız.

İşyerinin değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sayılarını göz önünde bulundurarak dengeli dağılıma özen göstermek kaydıyla, çalışanlar arasında yapılacak seçim veya seçimle belirlenemediği durumda atama yoluyla, aşağıda belirtilen sayılarda çalışan temsilcisini görevlendirin:

a) İki ile elli arasında çalışan için bir.

b) Ellibir ile yüz arasında çalışan için iki.

c) Yüzbir ile beşyüz arasında çalışan için üç.

ç) Beşyüzbir ile bin arasında çalışan için dört.

d) Binbir ile ikibin arasında çalışan için beş.

e) İkibinbir ve üzeri çalışanınız varsa altı.

( 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 20 – Çalışan Temsilcisi )

İş Güvenliği ve Sağlığı ile ilgili çalışanlarınıza bilgi ve eğitim sağlayınız.

İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve sürdürülebilmesi amacıyla, çalışanları ve çalışan temsilcilerini işyerinin özelliklerini de dikkate alarak aşağıdaki konularda bilgilendirin.

- İşyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri, koruyucu ve önleyici tedbirler,

-Kendileri ile ilgili yasal hak ve sorumluluklar,

- İlk yardım, olağan dışı durumlar, afetler ve yangınla mücadele ve tahliye işleri konusunda görevlendirilen kişiler,

-Çalışmaktan kaçınma hakkı,

Çalışanlara ve temsilcilerine verilecek eğitimleri, bu eğitimlerin belgelendirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verecek kişi ve kuruluşlarda aranacak nitelikler ile mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan işleri dikkate alarak eğitimleri planlayın. ( 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 16 – Çalışanların bilgilendirilmesi, Madde 17 – Çalışanların Eğitimi, Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik - Resmi Gazete Tarih ve Sayısı : 15.05.2013 – 28648 )

İş Güvenliği ve Sağlığı ile ilgili çalışanlarınıza işyerinizde doğru çalışma imkanlarını sağlayınız.

İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, sürdürülmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi amacıyla; işyeri bina ve eklentileri, iş ekipmanı, işin her safhasında kullanılan ve ortaya çıkan maddeler, çalışma ortam ve şartları, özel risk taşıyan iş ekipmanı ve işler ile işyerleri, özel politika gerektiren grupların çalıştırılması, işin özelliğine göre gece çalışmaları ve postalar hâlinde çalışmalar, sağlık kuralları bakımından daha az çalışılması gereken işler, gebe ve emziren kadınların çalışma şartları, emzirme odaları ve çocuk bakım yurtlarının kurulması veya dışarıdan hizmet alınması ve benzeri özel düzenleme gerektirebilecek konular ve bunlara bağlı bildirim ve izinler ile 6331 Sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu'nun uygulanmasına yönelik diğer hususlar, kişisel maruziyete ve çalışma ortamına yönelik gerekli kontrol, inceleme ve araştırmalar ile fiziksel, kimyasal ve biyolojik etmenlerle ilgili ölçüm ve laboratuvar analizlerinin yaptırılması, bu konudaki usul ve esasları ile bu ölçüm ve analizleri yapacak kişi ve kuruluşların belirlenmesi, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı, işyerinin büyüklüğü, kullanılan, depolanan ve üretilen maddeler, iş ekipmanı ve işyerinin konumu gibi hususlar dikkate alınarak acil durum planlarının hazırlanması, önleme, koruma, tahliye, ilk yardım ve benzeri konular ile bu konularda görevlendirilecek kişiler gibi hususlarda yasalara uygun ve doğru çalışma ortamı ve imkanı sağlayın. (6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 4 – İşverenin Genel Yükümlülüğü, Madde 5 – Risklerden Korunma İlkeleri, Madde 30 – İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Çeşitli Yönetmelikler / İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği - Resmi Gazete Tarih ve Sayısı : 25.04.2013 – 28628 / İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik - Resmi Gazete Tarih ve Sayısı : 17.07.2013 – 28710 )

İşyerinizde bulunan, Kimyasallar, kanserojen ve mutajen maddeler, tozlar ve malzeme güvenlik bilgi formlarını tedarikçi firmalarınızdan temin ediniz.

İşyerinde kimyasal maddelerle çalışmalarda, çalışanların bu maddelere maruziyetini önleyin, bunun mümkün olmadığı hallerde en aza indirin ve çalışanların bu maddelerin tehlikelerinden korunması için gerekli tüm önlemleri alın. Bu maddelerle ilgili yetkili kuruluşlara ölçümleri yaptırın.

İşyerinde kullandığınız tehlikeli kimyasal maddelerin Türkçe malzeme güvenlik bilgi formlarını üretciden ya da tedarikçinizden sağlayın. Bu kimyasal maddelerle ilgili bu maddelerin tanınması, sağlık ve güvenlik riskleri, meslek hastalıkları, mesleki maruziyet sınır değerleri ve diğer yasal düzenlemeler hakkında bilgileri. çalışanların kendilerini ve diğer çalışanları tehlikeye atmamaları için gerekli önlemleri ve yapılması gerekenleri ve tehlikeli kimyasal madde bulunan bölümler, kaplar, boru tesisatı ve benzeri tesisatla ilgili mevzuata uygun olarak etiketleme/kilitleme ile ilgili bilgileri çalışanlarınıza anlatın. (6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 4 – İşverenin Genel Yükümlülüğü, Madde 5 – Risklerden Korunma İlkeleri, Madde 30 – İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Çeşitli Yönetmelikler / Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik - Resmi Gazete Tarih ve Sayısı : 12.08.2013 – 28733 / Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik - Resmi Gazete Tarih ve Sayısı : 06.08.2013 – 28730 / Tozla Mücadele Yönetmeliği - Resmi Gazete Tarih ve Sayısı : 05.11.2013 – 28812 / İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik - Resmi Gazete Tarih ve Sayısı : 17.07.2013 – 28710 /)

İşyerinizde bulunan, Makinaların, tesisatların muayeneleri ve sicil kartlarını oluşturunuz.

İşyerinde kullandığınız iş ekipmanının ve tesisatların sicil kartlarının düzenlenmesi, kullanım kılavuzlarının bulundurulması, kullanım talimatlarının oluşturulması, zimmet belgelerinin düzenlenmesi, bakımlarıyla ilgili sözleşmeler ve bakımlarının yaptırılması, yetkili kişi ya da kuruluşlara yaptırılması yasal zorunlu fenni muayeneleri ile ilgili çeşitli yükümlülüklerin yerine getirilmesi, kayıtların tutulması ve belgelerin muhafazası gerekmektedir.

Bu kapsamda yer alan basınçlı kaplar, kompresörlerin, genleşme tanklarının, tüplerin, manometrelerin, elektrik tesisatının, topraklamanın, kaçak akım rölelerinin, yıldırım tesisatının, yangın duman gaz uyarı sistemlerinin, asansör ve yük kaldırma iletme araçlarının, iş makinalarının, klimaların test raporlarını yönetmeliklerde belirlenen sıklıkta yetkili kuruluşlara yaptırın ve belgeleri dosyalayın. Bu tür makine ve ekipmanları ehliyet ve sertifikası olmayan personele kullandırtmayın.

(6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 4 – İşverenin Genel Yükümlülüğü, Madde 5 – Risklerden Korunma İlkeleri, Madde 30 – İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Çeşitli Yönetmelikler / İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği - Resmi Gazete Tarih ve Sayısı : 25.04.2013 – 28628 )

İşyerinizin Acil durum ve tahliye planlarını hazırlayınız.

Çalışma ortamınızı, işyerinizde kullanılan maddeleri, iş ekipmanları ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirin, çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumları belirleyin ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alın. Acil durum ve tahliye planlarını hazırlayın ve çalışanlarınızı bilgilendirin. Acil durumlarla ilgili uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda kişiyi görevlendirir, araç ve gereçleri sağlayarak eğitim ve tatbikatları yaptırın ve ekiplerin her zaman hazır bulunmalarını sağlayın.

(6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 11 – Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım / 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 12 – Tahliye / Madde 13 – Büyük kaza önleme politika belgesi veya güvenlik raporu hazırlanması gereken işyerlerinde risk değerlendirmesi / İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik - Resmi Gazete Tarih ve Sayısı : 18.06.2013 - 28681)

İşyerinizde, İlk yardımcı sertifikalı personel ve ilkyardım çalışmaları, kazalar ve meslek hastalıkları çalışmaları yapınız.

İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürütenler arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlayın. Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapın. İşyerindeki bütün iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutun, gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili raporları düzenleyin. İşyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmayan, işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan veya çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olan olayları inceleyin ve bunlar ile ilgili raporları düzenleyin.

İş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü içinde, sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından bildirilen meslek hastalıklarını, öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirin.

Çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak işe girişlerinde çalışmaya başlamadan önce, iş değişikliği yapıldığında ve/veya iş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlayın.

İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlayın.

Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz. Unutmayın, bu Kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları, işyeri sağlık ve güvenlik biriminde veya hizmet alınan ortak sağlık ve güvenlik biriminde görevli olan işyeri hekiminden alınır. Raporlara itirazlar Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hakem hastanelere yapılır, verilen kararlar kesindir.

(6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 6 – İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri / Madde 11 – Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım / Madde 12 – Tahliye / Madde 13 – Büyük kaza önleme politika belgesi veya güvenlik raporu hazırlanması gereken işyerlerinde risk değerlendirmesi / Madde 14 – İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi / Madde 15 – Sağlık gözetimi )

İşyerinde asılı olması gereken belgeler ve Sağlık Güvenlik Uyarı işaretleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikanızı, kanunen zorunlu diğer belgeleri görünür yerlere asın. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrası gereğince işyerinde yaptığınız risk değerlendirmesinin sonuçlarına göre; işyerindeki risklerin ortadan kaldırılamadığı veya toplu korumaya yönelik teknikler veya işin organizasyonunda kullanılan önlem, yöntem veya süreçlerle yeterince azaltılamadığı durumlarla ilgili sağlık ve güvenlik işaretlerini uygun yerlerde bulundurun ve kullanılmasını sağlayın. (4857 Sayılı İş Kanunu / 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 4 – İşverenin Genel Yükümlülüğü, Madde 5 – Risklerden Korunma İlkeleri, Madde 11 – Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım / Madde 12 – Tahliye / Madde 30 – İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Çeşitli Yönetmelikler / İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği - Resmi Gazete Tarih ve Sayısı : 25.04.2013 – 28628 / İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik - Resmi Gazete Tarih ve Sayısı : 17.07.2013 – 28710 / Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği - Resmi Gazete Tarih ve Sayısı : 11.09.2013 – 28762 )

Çalışanlarınıza CE Belgeli Kişisel Koruyucu Donanımlar vererek mutlaka imza altına alınız.

İşyerinde risklerin, toplu korunmayı sağlayacak teknik önlemlerle veya iş organizasyonu ve çalışma yöntemleriyle önleyemediğiniz, tam olarak sınırlandıramadığınız durumlarda, iş kazası ya da meslek hastalığının önlenmesi, çalışanların sağlık ve güvenlik risklerinden korunması, sağlık ve güvenlik koşullarının iyileştirilmesi amacıyla kişisel koruyucu donanım kullandırın. Toplu korunma tedbirlerine, kişisel korunma tedbirlerine göre öncelik verin ve kolektif koruyucular temin edin. (6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 4 – İşverenin Genel Yükümlülüğü, Madde 5 – Risklerden Korunma İlkeleri, Madde 11 – Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım / Madde 12 – Tahliye / Madde 30 – İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Çeşitli Yönetmelikler / Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik - Resmi Gazete Tarih ve Sayısı : 02.07.2013 – 28695)

Tehlikelere, iş kazalarına ve acil durumlara karşı firmanızı, çalışanlarınızı sigortalatınız.

İşyerinizi, çalışanlarınızı, makinalarınızı, binalarınızı, araçlarınızı, hammaddeleri, ürünleri ve gerekli hallerde üçüncü şahısları kapsayan sigortalar yaptırın. Yangın, hırsızlık, mali mesuliyet, mesleki sorumluluk, DASK, özel sağlık, iş kazaları ve meslek hastalıkları ve benzeri konularda sigortalar mali açıdan beklenmeyen durumlarda kayıplarınızın azalmasını ya da karşılanmasını sağlayacaktır.

Yukarıdaki konularla ilgili olarak, İş Güvenliği Uzmanlarından destek alınız.

Sorularınız için: www.selmandogan.com.tr

selmandoganigu@gmail.com

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun!

Yorum yazın

İsim (Gerekli)
Yorumunuz (Gerekli)
 

Sayfada yer alan yorumlar kişiye ait görüşlerdir. Yapılan yorumlardan sitemiz hiçbir şekilde sorumlu değildir.

Yazarın diğer yazıları