18/10/2021

İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ-1 (OHSAS 18001)

Selman DOĞAN A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

24 Ocak 2016

ISO 9001 VE ISO 14001 gibi standartlar kalite ve çevre yönetimleri üzerine yoğunlaşmış, işletmelerde İş Sağlığı ve Güvenliğinin sağlanması ve sürekli iyileştirilerek korunabilmesi için ayrı bir standarda gereksinim duyulmuştur.

Amaç öncelikle çalışanların maruz kaldığı riskleri en aza indirmek, işin performansını ve verimliliği arttırmak olumlu şirket imajına katkıda bulunmaktır.

Dünyanın önde gelen uluslararası standart organizasyonları;

-ISO (Uluslararası Standart Organizasyonu)

-IEC (Uluslararası Elektroteknik Komisyonu)

-ITU (Uluslarrası Telekominikasyon Birliği)

Söz konusu organizasyonlar, prosedür ve uzmanlık alanları sayesinde, endüstri, kamu kuruluşları, akademik çevreler ve toplumun önde gelen uzmanlarını bir araya getirerek, uluslar arası standartları geliştirmektedir.

ISO, IEC ve ITU standartları, piyasa ve düzenleme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla uluslararası, bölgesel ve ulusal düzeylerde kullanılmaktadır.

ISO; merkezi Cenevre'de bulunan, 157 ülkenin üyesi olduğu, 1947 yılında kurulmuş, uluslararası standart hazırlayan ve yayımlayan en büyük uluslar arası standart organizasyonudur.

ISO; IEC ve ITU'nun çalışma alanına giren elektrik, elektronik, telekomünikasyon ve ilgili eknolojiler

dışında kalan konuların tamamında çalışmakta ve standart hazırlama faaliyetlerini teknik komiteler

aracılığı ile yürütmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerinin temeli OHSAS 18001'dir. (Occupational Health and Safety Assessment Standards)

OHSAS 18001; ISO 9000 ve ISO 14000 gibi diğer uluslararası standartlardan farklı olarak ISO tarafından oluşturulmuş bir standart değildir.

Bazı ulusal standart kuruluşları ve belgelendirme kuruluşlarının birlikte çalışmasıyla gerçekleştirilmiştir.

Türk Standartları Enstitüsü de bu standardı aynen kabul ederek TS 18001 olarak yayınlamıştır.

Tabi olunan yasal mevzuatın sağlıklı bir şekilde takibini yapmış ve gerekliliklerini yerine getirmiştir.

İSG risklerini belirlemiş ve en aza indirmiş/indirmek için eylem planları yürütmektedir.

Acil durumlara hazırlıklıdır.

İSG hedeflerini belirlemiş ve bunlara ulaşmak için eylem planları yürütmektedir.

İSG sistem performansını iç denetimlerle izlemekte ve sürekli iyileştirmektedir.

İSG' ne yönelik tüm kayıtları tutmakta ve saklamaktadır

Genel anlamda bakıldığında kuruluş, kazaları önleyerek maddi-manevi her türlü hasarın önüne geçebildiği için hem yasalar önünde rahattır, hem de iş verimini yükseltmiştir.

Sistemin başarısı kuruluşun bütün seviyelerinden ve fonksiyonlarından ve özellikle de üst yönetimden taahhüt alınmasına bağlıdır.

Bu tür bir sistem kuruluşa;

-İSG politikasını geliştirme,

-Politika taahhütlerini gerçekleştirecek hedefleri ve prosesleri belirleme,

-Gerektiğinde performansın iyileştirilmesi için tedbir alma,

-Sistemin bu standardın gereklerine uygunluğunu gösterme

Konularında sistematik bir imkan sağlar.

Bu standart ISO 9001 ve ISO 14001 gibi Planla- Uygula- Kontrol et- Önlem al (PUKÖ) metodolojisi üzerine kurulmuştur.

Bu standart kalite, çevre, güvenlik, mali yönetim gibi diğer sistemlere has şartları kapsamaz,

Sitemin detay seviyesi; kuruluşun yapısına, büyüklüğüne ve yaptığı işin karmaşıklığına göre değişebilir.

İş Sağlığı ve Güvenliği : Çalışanların,taşeronların, ziyaretçilerin ve çalışma alanındaki diğer insanların sağlık ve güvenliklerini etkileyen şartlar ve faktörler.

İlgili Taraf : İşyerinin içinde veya dışında olan ve kuruluşun İSG performansı ile ilgilenen yada bu

performanstan etkilenen kişi/ kurum.(tedarikçiler, müşteriler, tüketiciler, devlet, çalışanlar, halk, yatırımcılar, sigorta şirketleri, bağlı bulunan holding, üyesi olunan sendika, OSB vb. kurum ve kuruluşlar...)

Tehlike : İnsanların yaralanması ve/veya sağlığının bozulmasına sebep olabilecek kaynak, durum, işlem.

Tehlike Tanımlaması : Tehlikenin varlığını tanıma ve özelliklerini tarif etme prosesi.

Sağlığın Bozulması : Bir iş faaliyetinin veya işle ilgili durumun yol açtığı ve/veya kötüleştirdiği belirlenebilir, olumsuz fiziksel veya ruhsal durum.

Risk : Tehlikeli bir olayın veya maruz kalma durumunun meydana gelme olasılığı ile bunun yol

açabileceği yaralanma veya sağlık bozulmasının ciddiyet derecesinin birleşimi.

Kabul Edilebilir Risk : Kuruluşun yasal zorunluluklara ve kendi İSG politikasına göre, tahammül edebileceği düzeye indirilmiş risk.

Risk Değerlendirmesi : Tehlikelerden kaynaklanan riskin büyüklüğünü tahmin etmek ve mevcut

kontrollerin yeterliliğini dikkate alarak riskin kabul edilebilir olup olmadığına karar vermek için

kullanılan yöntem.

OHSAS/TS 18001 Standart'ı 6 ana maddeden oluşur:

1. Genel Şartlar

2. İSG Politikası

3.Planlama

4. Uygulama ve İşletme

5. Kontrol

6. Yönetimin Gözden Geçirmesi

Kuruluş bu standardın şartlarına uygun olarak bir İSG Yönetim sistemi oluşturmalı, dokümante etmeli, uygulamalı, devamlılığını sağlamalı ve sürekli iyileştirmeli ve bu şartları nasıl karşıladığını belirlemelidir.

Kuruluş kendi İSG yönetim sistemi kapsamını tarif etmeli ve dökümante etmelidir.

Kuruluşun İSG risklerinin yapısına ve büyüklüğüne uygun olmalı,

Yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesi ve İSG yönetiminin ve performansının sürekli iyileştirilmesi için taahhüt içermeli,

En azından yürürlükteki İSG mevzuatına ve üyesi olduğu kuruluşların şartlarına uyulacağına dair taahhüt içermeli,

İSG hedeflerinin belirlenmesi ve gözden geçirilmesi için bir çerçeve sağlamalı,

Dokümante edilmeli, uygulanmalı, sürdürülmeli,

Çalışanların kendi bireysel İSG sorumluluklarının farkında olmaları amacıyla kuruluşun kontrolü altındaki tüm çalışanlara duyurulmalı,

İlgili taraflar için ulaşılabilir olmalı,

Kuruluşa uygun olarak kalması için periyodik olarak gözden geçirilmeli.

Sorularınız için: www.selmandogan.com.tr

selmandoganigu@gmail.com

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun!

Yorum yazın

İsim (Gerekli)
Yorumunuz (Gerekli)
 

Sayfada yer alan yorumlar kişiye ait görüşlerdir. Yapılan yorumlardan sitemiz hiçbir şekilde sorumlu değildir.

Yazarın diğer yazıları