18/10/2021

KAMU VE AZ TEHLİKELİ SINIFTA ERTELEME KANUNU RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI

Selman DOĞAN A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

20 Eylül 2016

 

Bir hukuk düzeninde mevcut olan, anayasa, kanun, tüzük, yönetmelik gibi normlar, dağınık hâlde ve rastgele değil, alt-alta, üst-üste bulunur. Bu normların arasında altlık-üstlük ilişkisi vardır. Buna “normlarhiyerarşisi” veya “hukuk düzeni piramidi” denir. Bu hiyerarşide alt basamakta yer alan norm geçerliliğini yönerge, tebliğ, genelge ve talimatlar oluşturmaktadır.

Mevzuat : Bir ülkede yürürlükte olan yasa, tüzük, yönetmelik vb.nin bütünü.

1- Anayasa:

üst basamakta yer alan normdan alır ve dolayısıyla ona   uygun   olmak   zorundadır.   
Örneğin;   kanun Anayasaya, yönetmelik kanuna aykırı olamaz.

2- Milletlerarası Andlaşmalar :

“Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı devletlerle ve milletlerarası kuruluşlarla yapılacak andlaşmaların onaylanması, Türkiye Büyük Millet Meclisinin onaylamayı bir kanunla uygun bulmasına bağlıdır.

Usulüne göre yürürlüğe konulmuş Milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. 
Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır.”

3- Kanunlar;

Yasama organı tarafından çıkarılan, yazılı, genel, sürekli ve soyut hukuk kurallarıdır. Kanun teklif etmeye Bakanlar Kurulu ve TBMM üyeleri yetkilidir. TBMM üyelerince hazırlanan kanun projelerine kanun teklifi, Bakanlar Kurulu’nun hazırlayıp sundukları kanun projelerine kanun tasarısı adı verilir.

4- KHK (Kanun Hükmünde Kararname) :

Türkiye Büyük Millet Meclisinden veya doğrudan Anayasadan aldığı bir yetkiye dayanarak Bakanlar Kurulunun belli konuları düzenlemek için çıkarılan hukuk kurallarıdır.

5- Tüzükler ( Nizamname);

Bir kanunun uygulanmasını göstermek üzere veya kanunun emrettiği işleri belirtmek üzere Danıştay'ın incelenmesinden geçirilerek Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılır. Kanuna dayanılmadan tüzük çıkarılamaz, iptali için Danıştay'da iptal davası açılabilir.

6- Yönetmelikler;

Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzel kişilerince, kanun ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak için çıkarılır. Tüzüklerden farklı olarak yönetmelikler için belli bir şekil şartı getirilmemiştir.

7- Yönerge :

1. Herhangi bir konuda tutulacak yol için üst makamlardan alt makamlara belli bir esasa dayanarak verilen buyruk, talimat, direktif. 
2. Bu buyrukların yazılı olduğu belge.
3. Yönetmeliklerde değinilmeyen konulara açıklık getirmek için düzenlenen resmî belge.

8- Tebliğ :

1. Bildirme. 2. Haber verme. 3. Bildiri.

9- Genelge :

Yasa ve yönetmeliklerin uygulanmasında yol göstermek, herhangi bir konuda aydınlatmak, dikkat çekmek üzere ilgililere gönderilen yazı, tamim, sirküler:

10- Talimat :

1. Yönerge.
2. Görevin gerektirdiği türlü hizmetlerin başarıyla yürütülmesi için kumandan, başkan veya daire başkanları tarafından verilen, o hizmetle ilgili sorumluluk, düzen ve ilkeleri içine alan buyruklar.

30 Haziran 2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (Kanun) uyarınca işyerlerinde tehlike sınıflarına uygun uzmanlık belgesini haiz uzmanların istihdam edilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

Kanun, iş yerlerinde iş sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanmasını ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesini teminen, işverenler ile çalışanların hak, görev, yetki, sorumluluk ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

Kanunun 'Yürürlülük Tarihi' başlığı altında yer alan 38. maddesi uyarınca: a) elli (50) kişinin üzerinde işçi istihdam eden işyerlerinde 31 Aralık 2012 tarihine kadar; b) elli (50) kişinin altında işçi istihdam eden ve tehlikeli ya da çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 1 Ocak 2014’e kadar; c) elli (50) kişinin altında işçi istihdam eden ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 1 Temmuz 2016’ya kadar işkoluna göre belirlenen belgeyi haiz uzmanların istihdam edilmesi yükümlülüğünün yerine getirilmesi gerekmektedir.

Burada anlaşılması gereken husus; kanun ancak kanun ile düzenlenir. Erteleme olabilmesi için kanun çıkarılması gerekiyordu. Bunun için torba yasada 63. Madde ile düzenleme 01.08.2016 tarihinde hazırlanarak meclise sunulmuş ve ………. Tarihte meclisten geçerek Cumhurbaşkanımızın onayı ile resmi gazetede yayınlanacaktır. Düzenlenen kanun hazırlığı aşağıda verilmiştir;

KAMU KURUMLARINDA VE 50 DEN AZ ÇALIŞANI OLAN AZ TEHLİKELİ İŞYERLERİNDE İSG PROFESYONELİ BULUNDURMA ZORUNLULUĞU 1 TEMMUZ 2017 TARİHİNE ERTELEME KANUN TASLAĞI

04 Temmuz 2016 tarihinde Sn. Başbakan Binali YILIDIRIM tarafından açıklanan kamu kurumlarında ve 50 den az çalışanı olan az tehlikeli işyerlerinde 6331 sayılı İSG kanunun 6 ve 7. maddelerinin yürürlüğe girme tarihinin yani iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bulundurma zorunluluğu 1 temmuz 2017 olarak belirlenmesi ile ilgili kanun çalışması aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

6331 SAYILI İSG KANUNU 6. VE 7. MADDELERİNİN KAMU KURUMLARINDA VE 50'DEN AZ ÇALIŞANI OLAN AZ TEHLİKELİ SINIFTA SAYILAN ÖZEL İŞLETMELERDE UYGULAMA YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN ERTELEMESİ RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR.

7 Eylül 2016 tarihinde Resmi gazetede ''Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair başlığı'' altında yayınlanan 6745 sayılı kanun ile birlikte 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunun 38. maddesinde belirtilen 6. ve 7. maddelerin uygulama yükümlülükleri kamu kurumları sayılan işyerlerinde ve 50 'den az çalışanı olan özel işletmelerde 1/7/2016 tarihinden 1/7/2017 tarihine ertelenmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında memur çalışanlar için ve 50 den az çalışanı olan özel işletmelerde İSG profesyoneli istihdam zorunluluğu 1 Temmuz 2016 tarihinden 1 Temmuz 2017 tarihine ertelenmiştir.

6331 SAYILI İSG KANUNUN 38. MADDESİ

MADDE 38 – (1) Bu Kanunun; 
a) 6 ve 7 nci maddeleri;
1) 4857 sayılı İş Kanununun mülga 81 inci maddesi kapsamında çalışanlar hariç kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/7/2016 tarihinde, 
ifadesi yayınlanan 6745 sayılı kanunun 71. maddesinde yapılan değişiklikle 1/7/2017 olarak değiştirilmiştir.

6331 SAYILI İSG KANUNUN 6. VE 7. MADDELERİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ

MADDE 6 – (1) Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren; 
a) Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve on ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirir. Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir. Ancak belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olması hâlinde, tehlike sınıfı ve çalışan sayısı dikkate alınarak, bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi üstlenebilir. Belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olmayan ancak 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekili tarafından Bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilirler.
( b) Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılar.
c) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürütenler arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlar.
ç) Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirir. 
d) Çalışanların sağlık ve güvenliğini etkilediği bilinen veya etkilemesi muhtemel konular hakkında; görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşları, başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen çalışanları ve bunların işverenlerini bilgilendirir. 
(2) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşları; iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini, Sağlık Bakanlığına ait döner sermayeli kuruluşlardan doğrudan alabileceği gibi 4734 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde de alabilir.
(3) Tam süreli işyeri hekimi görevlendirilen işyerlerinde, diğer sağlık personeli görevlendirilmesi zorunlu değildir. 
(4) Birinci fıkranın (a) bendine göre yapılacak görevlendirme süresinin belirlenmesinde 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamındaki öğrenci statüsünde olan çırak ve stajyerler, çalışan sayısının toplamına dâhil edilmez.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ

MADDE 7 – (1) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesi için, Bakanlıkça aşağıdaki şartlarla destek sağlanabilir: 
a) Kamu kurum ve kuruluşları hariç ondan az çalışanı bulunanlardan, çok tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri faydalanabilir. Ancak, Bakanlar Kurulu, ondan az çalışanı bulunanlardan az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin de faydalanmasına karar verebilir. 
b) Giderler, iş kazası ve meslek hastalığı bakımından kısa vadeli sigorta kolları için toplanan 
c) Uygulamada, Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları esas alınır.
ç) Bu Kanun ve diğer mevzuat gereğince yapılan kontrol ve denetimlerde; istihdam ettiği kişilerin sigortalılık bildiriminde bulunmadığı tespit edilen işverenlerden, tespit tarihine kadar yapılan ödemeler yasal faizi ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumunca tahsil edilir ve bu durumdaki işverenler, sağlanan destekten üç yıl süreyle faydalanamaz. 
d) Uygulamaya ilişkin olarak ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye, uygulamayı yönlendirmeye ve doğabilecek sorunları çözmeye Bakanlık yetkilidir. 
(2) Aşağıdaki konular ile bunlara ilişkin usul ve esaslar, Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle belirlenir: 
a) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesi için sağlanacak desteğin uygulanması. b) Destek sağlanacak ondan az çalışanı bulunan işyerlerinin özellikleri göz önünde bulundurularak; Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenecek iş sağlığı ve güvenliği hizmet bedellerinin tespiti, destek olunacak kısmı ve ödenme şekli. 
c) Destekten faydalanabilecek işyerlerinin taşıması gereken şartlar. 
ç) İş sağlığı ve güvenliği hizmeti verecek kuruluşların özellikleri. 
(3) Etkinlik ve sürekliliğin sağlanması amacıyla; Bakanlık tarafından Sağlık Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve ilgili meslek kuruluşlarıyla iş birliği yapılabilir.primlerden kaynak aktarılmak suretiyle, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından finanse edilir.

Bundan sonra ne olacak;

  1. Öncelikle erteleme hususu bir kanundur ve kanunun gerekliliği yerine getirilmelidir.
  2. Eski kanun maddesi hususlarını yerine getirmek için yapılan sözleşmeler, anlaşma yapan işveren tarafının kararına bağlıdır. İsterlerse hizmet alınan firma ile görüşerek karşılıklı sözleşmeyi iptal ederler. İsterlerse hizmet alımına devam ederler. Sözleşmeler hususunda Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu maddeleri geçerlidir.
  3. Sözleşme yapmayanlar için, uzman ve hekim hizmet alma konusunda şu andan sonra herhangi bir hukuki yaptırım olma ihtimali ortadan kalkmıştır.
  4. Bir yıl sonrası hazır olmak için; Az Tehlikeli Firma işverenlerinin yapması gereken öncelikle ya kendisi ya da bir çalışanını Açık Öğretim Fakültesi’nin İşveren ve İşveren Vekili İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri e-Sertifika Programına kayıt ettirmesi ve sınavı kazanmalarını sağlamak. Bu konuda tüm firmalara muhasebecileri vasıtasıyla bilgi verilmiştir ve verilmeğe devam edilmektedir. Bu konuda daha önce ve 14 Ağustos 2016 da sınavlar tertip edilmiştir. Ve bu sınavlar tekrarlanacaktır. Bu konuda çalışmalarınızı tamamlayınız.
  5. Bu kanun bir daha ertelenir mi? Bu konuda söyleyeceğim tek şey şudur; artık bunun son erteleme olacağı ve 01.07.2017 tarihinden itibaren, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda zorunluluklar, yerine getirilmesidir.

Sorularınız için: selmandoganigu@gmail.com

1 yorum yapılmış

  • YERHEMRESYELIZ17 Ekim 2016 • 22:07

    İNŞALLAH HAYIRLI OLUR. İŞÇİLERİN SAĞLIĞI VERIMDE ARTIRIR ŞÜPHESİZ.SELMAN HOCAM TEŞEKKÜRLER BAŞARILAR.

Yorum yazın

İsim (Gerekli)
Yorumunuz (Gerekli)
 

Sayfada yer alan yorumlar kişiye ait görüşlerdir. Yapılan yorumlardan sitemiz hiçbir şekilde sorumlu değildir.

Yazarın diğer yazıları